ÚOCHB

Skupina Zdeňka Havlase

Výpočetní chemie
Vědecká skupina
Honorary Chair
PHYS cluster

O naší skupině

Skupina je zaměřena na teoretické studium reakcí a vlastností organických a bioanorganických sloučenin se složitou elektronovou strukturou, jakými jsou biradikály či sloučeniny přechodných kovů. Snažíme se najít nové chromofory, které by mohly být vhodnými kandidáty pro singlet fission proces představující nadějnou alternativu ke zvýšení účinnosti organických solárních článků. Zajímáme se o relativistické efekty (spin-orbit, spin-spin) a efekty spojené s porušením parity, a též o pokročilé metody spektroskopie (EPR, CD, MCD). Výzkum skupiny je založen především na moderních multireferenčních metodách elektronové struktury. Kromě náročných výpočtů se skupina podílí také na vývoji a programování používané metodologie.

image